Hlasování per rollam do 13. října 2020

AKTUALIZACE: Hlasování bylo ukončeno, díky hojné účasti členů bylo hlasování usnášeníschopné ve všech bodech a navrhovaná usnesení byla odsouhlasena. Podrobný zápis o hlasování per rollam byl členům Spolku zaslán emailem. Najdete ho i na těchto stránkách. Všem, kdo se...

Pozvánka na Členskou schůzi 24. 9. 2020

Výbor Spolku rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec zve všechny své členy na setkání Členské schůze, která proběhne ve čtvrtek 24. 9. 2020 v jídelně školy, ul. 5. května 64/49. Na schůzi bude představena zpráva o činnosti Spolku za uplynulý školní rok a předložen ke...