O škole

Hledáte odpovědi?

často se nás ptáte

Musí dítě chodit do montessori školky, aby bylo přijato do školy?

Děti, které přijímáme do prvního ročníku, nemusí navštěvovat montessori školku, ačkoli to bývá výhodou, protože znají způsoby práce, pravidla a některé pomůcky, což jim přestup do školy může usnadnit. Všechny děti mají stejnou příležitost se k nám hlásit, nedáváme automaticky přednost dětem z montessori školek. Všem předškolákům již od roku 2021 nabízíme odpolední kroužek, který probíhá v našich třídách s našimi průvodkyněmi; tady se děti seznámí s prostředím, pravidly a způsoby práce. Průvodkyně mohou pozorovat, zda dítěti tento systém vyhovuje a bylo by pro něj vhodné v něm i nadále pokračovat; v tomto směru komunikují i s rodiči; rodiče předškoláků pak mají příležitost zúčastnit se pozorování práce ve třídách během dopoledne.

Jak probíhá zápis a co musí dítě umět, zvládnout, aby bylo přijato do školy?

Zápisu se standardně účastní všechny děti, které mají zájem o montessori třídy. Během zápisu jde dítě s průvodkyní do třídy (bez rodiče), kde má možnost pracovat s některými pomůckami a materiály. Ve třídě jsou přítomny dvě průvodkyně; jedna s dítětem komunikuje, v případě potřeby ho navede na správné použití pomůcky, druhá pozoruje. Děti nepotřebují být dopředu seznámeny s montessori pomůckami; ty, s nimiž u zápisu pracují, jsou intuitivní, případně dostanou radu od průvodkyně. Velmi důležitá je samostatnost dítěte, schopnost sebeobsluhy, soustředění, přiměřené komunikační dovednosti a správná výslovnost hlásek. Průvodkyně, která dítě během zápisu pozoruje, dělá podrobný zápis do formuláře, na základě jehož vyhodnocení jsou následně vybrány děti, které budou zařazeny do montessori třídy. 

Co když dítě není přijato do montessori třídy?

Pokud dítě není zařazeno  do montessori třídy, je automaticky zařazeno do běžné třídy ZŠ Liberec, ul. 5. května.

Podle čeho se zařazují děti do třídy?

Při rozdělování dětí do tříd sledujeme základní cíl, kterým je úspěšný rozvoj každého dítěte; podporujeme děti v samostatnosti, v rozvoji zdravé sebedůvěry a v otevřenosti vůči spolupráci. Z těchto důvodů zařazujeme sourozence do rozdílných tříd. Velkou pozornost věnujeme přátelským vazbám a v případě, že přátelství vyhodnotíme jako neprospěšné pro vzdělávání a rozvoj učebních a dalších kompetencí jakéhokoli dítěte, řadíme děti do různých tříd. Kamarádské vazby se prohlubují během odpoledne v družině, případně na společných výletech a při mimoškolních aktivitách. Tvorba třídních kolektivů je vždy týmová záležitost a konečné rozhodnutí vyplývá ze společné domluvy průvodců a průvodkyň, kteří s dětmi pracují. Naši školu tvoříme jako bezpečné a vlídné prostředí primárně určené ke vzdělávání a k seberozvoji.

Jak se rozhoduje o zařazení dětí do třídy, když přestupují do 2T a 3T?

I zde se řídíme výše uvedenými principy. O každém dítěti vždy vedeme diskuzi v rámci týmu pedagogů, kteří s ním pracují a budou pracovat, a v kontextu nově se tvořící skupiny. Vždy sledujeme kromě individuality jedince také kolektiv celé třídy a hledáme nejlepší možné složení žáků vedoucí ke vzájemné podpoře v procesu učení a vzdělávání, obohacení při rozvoji kompetencí, spolupráci apod.

Je montessori škola vhodná příprava pro víceleté gymnázium?

Princip montessori školy bude plně realizován a zhodnocen při využití všech 9 let povinné školní docházky. Děti v každém trojročí mají jiné potřeby, jimž je přizpůsobeno prostředí daných tříd, osvojují si různé dovednosti a kompetence. Vedeme děti k samostatnosti, flexibilitě a podporujeme je v tom, aby si nakonec dokázaly zodpovědně zvolit pro sebe tu nejlepší střední školu. Práce v naší škole a na víceletém gymnáziu se v mnoha ohledech liší, proto naše děti na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium nepřipravujeme. Pokud se samy pro tuto cestu rozhodnou, vždy je podporujeme. Přejeme si však přijímat takové rodiny, které u nás chtějí zůstat po celou dobu devíti let, a v tomto smyslu také hovoříme s rodiči předškoláků, kteří uvažují o zápise k nám.

Můžou do montessori třídy přestoupit děti z běžné školy?

Přestup z běžné třídy do montessori možný je, někdy k němu dochází a vždy posuzujeme každé dítě, resp. rodinu, individuálně. Změna školy s sebou může nést někdy i dost velké množství nesnází, proto je nezbytně nutné se ujistit, že škola i rodina zastávají stejné principy (respekt, hranice, zodpovědnost apod.) v přístupu k dětem a vzdělávání a že prostředí našich tříd a způsob práce budou pro dítě i rodiče vhodné, srozumitelné a smysluplné a budou ze strany rodiny i dítěte akceptovány a podporovány. Z těchto důvodů nejprve rodiče absolvují pohovor o motivech, které je k žádosti o přestup vedou, následně pozorování ve třídě a debatu s průvodci a teprve následně lze pozvat do školy i dítě a sledovat, zda mu prostředí našich tříd a způsoby práce vyhovují.

Je možné se přijít podívat do školy na vyučování?

Návštěvy rodičů a zájemců ve třídách vítáme a podporujeme, protože vedou k hlubšímu vzájemnému porozumění a usnadňují spolupráci rodiny a školy. Pozorování je možné po domluvě s průvodcem v jakékoli třídě. Pozorování má svá pravidla, která je třeba respektovat (včasný příchod do školy, pozorovatel nijak nevstupuje do dění ve třídě, s nikým nenavazuje kontakt, pouze poslouchá a dívá se, může si zapisovat poznámky, mobilní telefon je ztišený bez vibrace nebo vypnutý; prostor pro dotazy a debatu je po skončení vyučování). Rodiče mohou přijít do třídy také jako hosté se svým tématem, programem či ukázkou čehokoli zajímavého. V takovém případě se zúčastní elipsy a spolupodílejí se na práci třídy jako partnerská strana.

Jak se jako rodič dozvím, co se děje ve třídě a ve škole?

Nejužší komunikace probíhá na úrovni rodič-průvodce. V prvním trojročí posílají průvodkyně pravidelně 1x týdně e-mail, v němž stručně shrnují témata, na nichž děti během týdne pracovaly. Ve druhém trojročí píší průvodkyně e-mail pouze v případě nutnosti nebo výjimečné události; ostatní zprávy a informace jsou předávány dětem, které se tímto způsobem učí zodpovědnosti, samostatnosti i v komunikaci s rodiči ohledně školních záležitostí. V tomto ohledu plně působí učení prostřednictvím přirozených důsledků. Informace o výuce a o práci dětí získá každý rodič z indexu, který žáci používají. Index používají také žáci ve třetím trojročí. Ve třetím trojročí navíc kmenoví průvodci posílají e-mailem pravidelné týdenní plány, které jsou adresovány žákům i rodičům. Ze školy kromě toho chodí e-maily nebo zprávy přes Bakaláře od vedení. Pokud má rodič pocit, že mu chybí některé informace, že něčemu nerozumí apod., je třeba se co nejdřív ozvat e-mailem kmenovému/třídnímu průvodci, případně zástupkyni pro montessori třídy.

Jaké jsou hlavní komunikační zásady rodiče se školou?

Všechny záležitosti týkající se dítěte a jeho práce, případně třídy projednávají rodiče s třídním průvodcem/třídní průvodkyní. Pro vyzvedávání dítěte z družiny se obracejí na příslušnou odpolední průvodkyni, od 15:00 do 16:00 volají na Duhový telefon. 

V záležitostech školy, zápisu, přestupů, organizace apod. se obracejí na zástupkyni ředitelky pro montessori třídy. 

Dotazy na stravování, objednávky jídel ad. rodiče směřují na vedoucí školní jídelny.

Pro komunikaci je vhodné používat e-mail (školní e-mailové adresy ve formátu příjmení@zs5kveten.cz). Průvodkyně a průvodci dávají k dispozici také svá soukromá tel. čísla; v případě tel. kontaktu žádáme o respekt k pracovní době i soukromí (od cca 7:50 již průvodci nebývají na telefonu; po dobu vyučování také ne). Telefonicky se lze také obracet na zástupkyni ředitelky pro montessori třídy.

Hlavní komunikační zásadou naší školy je otevřenost a snaha o nalezení cesty vhodné pro všechny zúčastněné.

„Odpovědi mohou inspirovat k dalším otázkám. Neváhejte se nás ptát dál.“

Marie Holá, zástupkyně pro Montessori třídy

Žáků

Kroužků

Členů týmu

Let s vámi

Spojte se s námi

Adresa:

Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec
5. května 64/49
460 01, Liberec 1

Email: spolekmontessoriliberec@gmail.com