O škole

Montessori třídy

organizace výuky

  • výuka je organizována ve věkově smíšených třídách, trojročích, je tak zajištěna přirozená spolupráce a tolerance mezi různě starými dětmi, mladší se učí od starších a starší zase od mladších
  • děti vzděláváním provází pedagog společně s asistentem, cílem vedení školy i Spolku je, aby s dětmi pracovali aktivní a otevření lidé, kteří se chtějí sami vzdělávat… a naším cílem je jim v tom pomáhat
  • výuka v blocích, pozornost není tříštěna mezi klasické předměty, dítě si volí pomůcky i rychlost učení, naší snahou je dětem pomoci s poznáváním světa v souvislostech

podpora sebepoznání

  • hodnotíme slovně a individuálně, při hodnocení se zaměřujeme na to, co děti dokáží a zvládnou, podporujeme schopnost sebehodnocení
  • společně tvoříme pravidla pro naše třídy a respektujeme je, dospělí střeží hranice a v případě potřeby je individuálně zúží nebo rozšíří
  • podporujeme respektující přístup – k sobě saménu i ke svému okolí
  • vytváříme otevřené a bezpečné prostředí pro vyjádření vlastních názorů a diskusi
  • vedeme děti ke schopnosti sebepoznání a vlastní cesty seberealizace

principy školy

POZNÁNÍ – UČENÍ SE

Přirozeností každého dítěte je se učit a poznávat svět kolem sebe. Učení nové má stavět na předchozím. Nejlepší cestou k učení novému je porozumění v souvislostech a vlastní prožitek.

RESPEKT - PARTNERSTVÍ

Respektujeme individualitu každého dítěte, pomáháme dětem poznat vlastní talent a rozvíjet jej. Všichni jsme partneři, máme vzájemný respekt k sobě i ke svému prostředí, k potřebám a možnostem dětí i dospělých.

SVOBODA - ZODPOVĚDNOST

Děti si mohou volit práci podle své aktuální situace, v souladu se svými schopnostmi a potřebami. Dětem, které si nedokáží vybrat samy, pomáhá průvodce – podle vlastního uvážení nabídne vhodnou činnost. Dospělí střeží hranice a poskytují tolik volnosti, kolik děti zvládnou. Dítě se tak postupně učí přebírat odpovědnost za své vzdělání.

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ

Náš prostor je organizovaný, má svůj řád a pravidla, což dětem pomáhá v orientaci a zajišťuje jim svobodu volby. Učíme děti vyjádřit se, vysvětlit své myšlenky a domluvit se. Učíme děti spolupráci, komunikujeme otevřeně a nenásilně. Podporujeme vzájemnou spolupráci, kdy každý svou činností obohatí celek. 

„Když mluvíme o svobodě ve vzdělávání, máme na mysli svobodu k tvůrčí energii.“

Marie Montessori, Londýnské přednášky

Náš den

Organizace dne

Ráno se sejdeme v 8 hodin a začínáme společným pozdravem v kruhu, „na elipse“. Promluvíme si o tom, co nás čeká, jaké práci se budeme věnovat, nebo se zabýváme tím, co aktuálně hýbe světem nebo školou. Dopoledne je rozděleno na dva pracovní bloky svačinou a druhou „elipsou“. Druhý blok končí v 11:30. Mladší děti odcházejí na oběd, starší pokračují v práci podle rozvrhu

Náplň dne

Během dopoledne mají děti prostor pro volnou práci, kterou volí podle svých možností nebo po poradě s průvodcem. Děti mohou pracovat také ve dvojicích nebo skupinách, důležitá je vzájemná domluva. Spolupráci využijí při řadě projektů (English Restaurant, jarmark, podpora zvířat liberecké ZOO…). Do rozvrhu patří také tělocvik a výtvarné či hudební aktivity, nebo pečení a vaření.

Průvodci

Průvodce provádí procesem učení, podporuje vzniklé zájmy, otevírá dětem různé pohledy na svět a souvislosti. Vytváří témata společných projektů a dává dětem prostor k seberealizaci. Má vysokou úroveň samostatnosti a prostor pro kreativitu. Organizuje výlety a exkurze. 

Rodiče

Rodiče spoluvytvářejí atmosféru ve škole. Mohou nabídnout ostatním nahlédnutí do své profese či zájmů nebo se po předchozí domluvě účastnit školního dne se svými dětmi. Podílí se na veškerém životě školy včetně slavností, exkurzí a výletů.

Náš tým

PRVNÍ TROJROĆÍ

Průvodce : TEREZA PETREKOVÁ

Asistent : RENATA OUŘEDNÍKOVÁ

PRVNÍ TROJROĆÍ

Průvodce : TEREZA GROESSLOVÁ

Asistent : ANNA DVOŘÁKOVÁ

PRVNÍ TROJROĆÍ

Průvodce : EVA ŘIČÁŘOVÁ 

Asistent : MAGDALÉNA BOHÁČOVÁ

DRUHÉ TROJROĆÍ

Průvodce : ZUZANA ŠILHAVÁ

Asistent : LUCIE BĚLOHRADSKÁ

DRUHÉ TROJROĆÍ

Průvodce : MILENA ŠIMONOVÁ BERÁNKOVÁ

Asistent : SYLVA ŽALUDOVÁ

DRUHÉ TROJROĆÍ

Průvodce : MARTINA POŠMOURNÁ

Asistent : IVA ČERTÍKOVÁ

třetí trojročí

 Průvodce : MATĚJ ANDRÝS

Asistent : ANNA KARMAZÍNOVÁ

třetí trojročí

 Průvodce : MAREK BÜRGER

Asistent : PETRA STEIGEROVÁ

třetí trojročí

Průvodce : JANA HAVLÍKOVÁ BITTNEROVÁ

 

Cizí jazyky

JAKUB ŠILER: angličtina 1T a 2T

SOŇA KOMÁRKOVÁ: angličtina 2T a 3T

VERONIKA TŮMOVÁ: angličtina a němčina 3T

KATEŘINA ČECHOVÁ: francouzština 3T

ČESKÝ JAZYK a LITERATURA

MARIE HOLÁ: 7. a 8. třída

HANA PRCHLÍKOVÁ: 9. třída

družina

MAGDALÉNA BOHÁČOVÁ

IVA ČERTÍKOVÁ     ZUZANA BAREŠOVÁ

PAVLA ZEMANOVÁ     SYLVA ŽALUDOVÁ

PODLE zaměření

Přírodní vědy: JANA, PETRA, MATĚJ

Humanitní vědy: MAREK a MATĚJ

HV, VV, PV: MATĚJ, ANNA, VERČA a PETRA

Tělocvik 3T: KATKA a MAREK

Informatika: JANA a MAREK

„Naši žáci nás utvářejí, naše díla budují naši osobnost.“

Martin Buber, Já a Ty

Žáků

Kroužků

Členů týmu

Let s vámi

Spojte se s námi

Adresa:

Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec
5. května 64/49
460 01, Liberec 1

Email: spolekmontessoriliberec@gmail.com