spolupráce tolerance

Kdo tvoří spolek

Členy spolku jsou rodiče žáků ZŠ Liberec, ul. 5 května, kteří docházejí do Montessori tříd se vzdělávacím programem Dítě je tvůrcem sebe sama. Spolek podporuje zabezpečení provozu Montessori tříd a jeho snahou je vyhledávat finanční zdroje pro zlepšení podmínek a prostředí výuky. Cílem Spolku je v neposlední řadě také rozvoj kulturního a společenského života Montessori komunity v Liberci a jeho okolí.

Stanovy Spolku

Nejlepší investice

Chceme našim dětem ponechat touhu po vzdělání

Spolek finančně podporuje provoz Montessori tříd. Přispívá především na pomůcky, mzdy asistentů a lektorů a na vzdělávání průvodců. V současné době tvoří ¾ rozpočtu Spolku mzdy.

 • Posláním Spolku je kromě podpory provozu také osvěta v oblasti alternativního vzdělávání, budování komunity a spolupráce s ostatními subjekty. 
 • Členem Spolku (základní členství) se stává rodič dítěte navštěvujícího Montessori třídy při ZŠ Liberec, ul. 5.května, který vyplní přihlášku do Spolku, případně řádně přihlášený zájemce z řad veřejnosti (čestné členství). 

 • Spolek zastupuje volený pětičlenný výbor, který úzce komunikuje s ředitelkou školy, se zástupkyní ředitele ZŠ pro Montessori část i se zástupci rodičů z jednotlivých tříd zvolených do Rady rodičů. Výbor se v současné době setkává vždy jednou měsíčně a má na starost přípravu a následnou kontrolu rozpočtu i flexibilní zajištění požadavků průvodců na materiální vybavení či na jejich vzdělávání. 
 • Rada rodičů je pomocným orgánem Spolku složeným ze zástupců jednotlivých Montessori tříd. Za každou třídu jsou voleni dva zástupci z řad základních členů Spolku. Rada rodičů podporuje komunikaci mezi výborem a školou, řeší podněty a připomínky zákonných zástupců k výuce, k dění ve škole a školní družině a organizuje rodičovskou podporu pro výuku i mimoškolní aktivity.
 • Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, která se koná každoročně v září, v případě nutnosti častěji. Na členské schůzi rodiče hlasují počtem hlasů, které odpovídají počtu jejich dětí vzdělávaných v Montessori třídách.

 

 • Základní člen Spolku se zavazuje k pravidelnému hrazení členského příspěvku, který byl na školní rok 2021/2022 schválen členskou schůzí ve výši 1 500 Kč měsíčně. O jeho výši na rok 2022/2023 rozhodne opět členská schůze v září 2022. Členský příspěvek je hrazen pravidelnou měsíční platbou vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. Noví členové tedy musí v září uhradit platby dvě, za září i na říjen. Platby jsou zasílany na číslo účtu Spolku u FIO banky: 2300711137/2010 pod variabilním symbolem přiděleným dítěti vždy krátce po začátku školního roku.

„Svým příspěvkem nám pomáháte realizovat projekty ke zkvalitnění prostředí školy, výuky i k utužení dobrých vztahů mezi dětmi, rodiči, školou i veřejností.“

Příspěvek ve výši 15 000 Kč za jedno dítě na školní rok umožňuje:

 •     Denní přítomnost dvou dospělých ve třídě
 •     Montessori pomůcky a prostředí
 •     Neustálou obnovu žákovské knihovny
 •     Realizaci projektů žákovského Montessori parlamentu
 •     Podporu dalšího vzdělávání našich průvodců, asistentů a lektorů

Kromě členských příspěvků tvoří příjmy Spolku sponzorské dary, dotace.

Naše aktivity můžete podpořit různými způsoby od osobního zapojení při pořádání akcí až po sponzoring či sdílení na facebooku. Za vaši pomoc budeme vděční.

Žáků

Kroužků

Členů týmu

Let s vámi

Spojte se s námi

Adresa:

Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec
5. května 64/49
460 01, Liberec 1

Email: spolekmontessoriliberec@gmail.com