AKTUALIZACE: Hlasování bylo ukončeno, díky hojné účasti členů bylo hlasování usnášeníschopné ve všech bodech a navrhovaná usnesení byla odsouhlasena. Podrobný zápis o hlasování per rollam byl členům Spolku zaslán emailem. Najdete ho i na těchto stránkách. Všem, kdo se zúčastnili, výbor velmi děkuje za spolupráci.

Vzhledem k hygienickým opatřením ve škole jsme bohužel museli plánované setkání členů Spolku zrušit. Po zvážení současné situace se výbor rozhodl, že členské schůzi nabídne možnost hlasování per rollam. Pro řádné fungování v dalším školním roce potřebujeme mít schválen rozpočet i plán činnosti a zvoleny nové členy výboru a kontrolní komise.  Doufáme, že díky spolupráci rodičů se nám podaří získat dostatečný počet hlasovacích listin a uzavřít hlasování jako platné.

Členům Spolku jsme nabídli také možnost vyjádřit svůj názor na změnu bodu Stanov, který se týká právě per rollam hlasování. Rozhodli jsme se tak proto, abychom v budoucnu měli možnost využít online hlasovacích nástrojů, což v současné době naše Stanovy přímo neumožňují. Věříme, že tuto možnost členové uvítají. Využití elektronických forem hlasování nám usnadní zvládnutí případné další podobné situace a zároveň nabídne možnost oslovit členy v případě řešení zásadních otázek během školního roku a zapojit je tak víc do rozhodování o směřován aktivit Spolku.

Všechny pokyny i potřebné dokumenty pro hlasování per rollam obdrželi členové emailem v úterý 29. 9. 2020 a je možné je nalézt i zde na webových stránkách.

Hlasování probíhá do 13. října 2020.